...งานเก่า...
 

งานปี 2561

งานปี 2562

งานนมัสการพระธาตุ
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 ชุดที่4
+งานทอกกฐิน ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

+ร่วมงานสลากภัตวัดดอนมูล

+
ร่วมงานยกยอดฉัตร+
   ถวายกฐิน วัดห้วยแม่ต้า

+
รับนักท่องเที่ยว
+
ประชุมเตรียมงาน 4งาน
+
ทำบุญออกพรรษา
+ประชุม+งานสลากภัต
+
โครงการทำกระทงเลี่ยงสารพิษกับรักษาสิ่งแวดล้อม และงานทำความสะอาดวัด
+อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
+คณะครูจากหัวหิน ประจวบฯมาเยี่ยมพิพิธฯ
+อบรมอาหารพื้นถิ่น
+ประชุมและงานก๋วยสลาก
+น.ร.เชียงใหม่มาชมพิพิธน
+เยี่นมชมวัด
+รอง ผว.จ.แพร่และคณะ
มากราบพระธาตุ1,000ปี

+การท่องเที่ยวแพร่มาไหว้พระธาต
+วันอาสาฬหบูชา
+ประชุม+แห่เทียนพรรษา
+อบรมผู้สูงอายุ
+รับโหล์แหล่งท่องเที่ยว-
ที่มีการอนุรักษเชิงวัฒนธรรม

+พระอาจารย์ไวรุศมุณีและคณะ
ถวายพื้นทองคำรอบพระธาตุ

+ตลาดสด100ปี-
(สภาพเดิม+เปิดป้าย+ขายของ)

+วันวิสาขบูชา
+เลี้ยงเสื้อวัด(เจ้าที่)+
ช่วยบ้านไฟๆหม้
+สรงน้ำพระธาตุ+พระสงฆ์
+โครงการ วันอนุรักษ์มรดกไทย
+ทำขวัญนาค
+แห่นาค
+อาบน้ำนาค
+วันมาฆบูชา
+
พระครูวรโสภิต สืบชะตา+
พระอุปฌาย์

+ วันแรกของการรื้อและย้ายตลาด
+เปิดตลาดประชารัฐ วัฒนธรรม
+ประชุมปรับปรุงตลาด
+พิธียกขันหมื่นสวยบูชาพระธาตุ
     ชุดที่ 1   ชุดที่2
+ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
+สวดมนต์ข้ามปี หลัวหิงหนาว

ประกวดหนูน้อย+แม่นางสีเวย
+ขบวนแห่ครัวตาน+กระทง
+การแสดงบนเวทีเล็ก
+งานนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ
ประกวดเทพบุตรอนันตยศ+มหันตยศ
สาวผู้ทรงเกรียติเดินโชว์ผ้าจกลอง

+งานทอดกฐิน
+ประชุมงานกฐิน+เดือนยี่เป็ง
+วันออกพรรษา
+งานสลากภัต
+อาสาฬฯ+เข้าพรรษา
+ถวายเทียนพรรษา
+พิธีเสริมพระบารมี ร.10
+พิธีเลี้ยงเสื้อวัด
+วันวิสาขบูชา
+งานสื่อสัญจร
+งานสรงน้ำพระ
+งานบวชวันที่ 6-7
+งานบวชวันที่ 4-5
+งานบวช วันที่ 2-4
+เป็งปุ๊ด+เตรียมร่วมงานวัดแหลมลี่
+น.ร. ร.ร.บ้านบ่อ แพร่ ชมพิพิธฯ
รับนักท่องเที่ยว
+ประชุมงานบวช+สรงน้ำพระ
+ปั่นลองรัก
+ประชุม การท่องเที่ยว
+พัฒนาป่าช้า  620124   620125
  620126   620127   620128
+ถวายข้าวใหม่และหลัวหิงหนาว
+งานมุทิตาจิต
พระลามะจื้อไห่รินโปเช่
(พระอาจารย์ไวรุศมุณ
ี)
+สวดมนต์ข้ามปี 2561-2562