...งานเก่า...

       
       

งานปี 2559

งานปี 2560

งานปี 2561

งานปี 2562

+งานบวงสรวงแม่จามเทวี      youtube
+งานขันโตกรับคณะกฐิน
+ถวายกฐินสามัคคี 2559  youtube
+การแสดง 591113
+ขบวนแห่งานเดือนยี่เป็ง 1   2      youtube
+ภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันที่ 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   พ.ย .01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 22 
+สลากภัต 2559
+เสวนา เรื่องระฆังระเบิด
+ตักบาตรเข้าพรรษา
+แห่เทียนพรรษา
+เปิดป้ายพิพิธภัณฑ์
พระเจ้าพร้าโต้ต้อนรับคุณยิ่งลักษณ์
ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
+ภาพสรงน้ำพระ 2559
+
งานบวช  ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
+ภาพงานยกยอดพระธาตุ
+
ภาพพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธฯ
ถ่ายโดยคุณโกมล

การประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง
20ม.ค.2559 13.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง
+งานนมัสการพระธาตุ
+วันออกพรรษา
+งานทอดกฐิน
+ทอดผ้าป่า
+งานสลากภัต 2560  
YOUTUBE
+ชุมชนบ้านดอนทราย
YOUTUBE
+อาสาฬหะบูชา+เข้าพรรษา
+ททท.
+แห่เทียนพรรษา
+เปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ
+ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
+โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ
+พิธีบูชาเสื้อวัด
+ตักบาตรวันวิสาขบูชา
+ก่อเจดีย์ทราย + สรงน้ำพระ
+ภาพงานบวช 28-31 มีนาคม

+ต้อนรับ
พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ของรองนายกรัฐมนตรีและคณะ มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ และลงพื้นที่ตรวจนิเทศโครงการที่ของรับการสนับสนุนงบประมาณ
           7 มี.ค.60

+งานปั้นพระเจ้าทันใจ
   บรรยากาศงาน
+ภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันที่ 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   พ.ย .01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานนมัสการพระธาตุ
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 ชุดที่4
+งานทอกกฐิน ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

+ร่วมงานสลากภัตวัดดอนมูล

+
ร่วมงานยกยอดฉัตร+
   ถวายกฐิน วัดห้วยแม่ต้า

+
รับนักท่องเที่ยว
+
ประชุมเตรียมงาน 4งาน
+
ทำบุญออกพรรษา
+ประชุม+งานสลากภัต
+
โครงการทำกระทงเลี่ยงสารพิษกับรักษาสิ่งแวดล้อม และงานทำความสะอาดวัด
+อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
+คณะครูจากหัวหิน ประจวบฯมาเยี่ยมพิพิธฯ
+อบรมอาหารพื้นถิ่น
+ประชุมและงานก๋วยสลาก
+น.ร.เชียงใหม่มาชมพิพิธน
+เยี่นมชมวัด
+รอง ผว.จ.แพร่และคณะ
มากราบพระธาตุ1,000ปี

+การท่องเที่ยวแพร่มาไหว้พระธาต
+วันอาสาฬหบูชา
+ประชุม+แห่เทียนพรรษา
+อบรมผู้สูงอายุ
+รับโหล์แหล่งท่องเที่ยว-
ที่มีการอนุรักษเชิงวัฒนธรรม

+พระอาจารย์ไวรุศมุณีและคณะ
ถวายพื้นทองคำรอบพระธาตุ

+ตลาดสด100ปี-
(สภาพเดิม+เปิดป้าย+ขายของ)

+วันวิสาขบูชา
+เลี้ยงเสื้อวัด(เจ้าที่)+
ช่วยบ้านไฟๆหม้
+สรงน้ำพระธาตุ+พระสงฆ์
+โครงการ วันอนุรักษ์มรดกไทย
+ทำขวัญนาค
+แห่นาค
+อาบน้ำนาค
+วันมาฆบูชา
+
พระครูวรโสภิต สืบชะตา+
พระอุปฌาย์

+ วันแรกของการรื้อและย้ายตลาด
+เปิดตลาดประชารัฐ วัฒนธรรม
+ประชุมปรับปรุงตลาด
+พิธียกขันหมื่นสวยบูชาพระธาตุ
     ชุดที่ 1   ชุดที่2
+ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
+สวดมนต์ข้ามปี หลัวหิงหนาว