คติประจำใจ                 ตักเตือนตนเองดีกว่าเพ่งโทษคนอื่น         
                  การปฏิบัติประจำวัน      ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
                  ข้อคิดในการทำงาน     รู้จักแบ่งเวลา  รู้จักยืดหยุ่น    มีเหตุผล    มีใจกว้าง  และเมตตา 
                                                       แก้ปัญหาจากคำถาม  2 ประโยค           ทำไม...  เพราะอะไร..