ระฆังระเบิด
 

ประวัติวัด,

  โบราณสถาน,

 คณะสงฆ์,  

  กรรมการ

ภาระกิจในวัด (ประชุม. อบรม)

กิจ ฯ พระสงฆ์

งานพัฒนาวัด

สภาวัฒนธรรม อ.ลอง 

     พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้
     พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ
     
พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำคัญ


ข่าวสารงานวัด


บูรณะยอดฉัตร


youtube

2560

ความรู้เรื่องงานสลากภัต 

 


*****************************


งานแสดงแสง เสียง สี
เล่าขานตำนานเมืองลอง ครั้งที่ 10
โดยคุณโกมล พานิชพันธ์
สวดมนต์ข้ามปี 31ธ.ค.2561-1ม.ค.2562
      งาน 2561
camera02.gif
+ถวายข้าวใหม่และหลัวหิงหนาว
+งานมุทิตาจิต
พระลามะจื้อไห่รินโปเช่
(พระอาจารย์ไวรุศมุณ
ี)
+สวดมนต์ข้ามปี 2561-2562
+งานนมัสการพระธาตุ

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 ชุดที่4
+งานทอกกฐิน ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
+ร่วมงานสลากภัตวัดดอนมูล

+ร่วมงานยกยอดฉัตร+
   ถวายกฐิน วัดห้วยแม่ต้า

+รับนักท่องเที่ยว
+ประชุมเตรียมงาน 4งาน
+ทำบุญออกพรรษา
+ประชุม+งานสลากภัต
+
โครงการทำกระทงเลี่ยงสารพิษกับรักษาสิ่งแวดล้อม และงานทำความสะอาดวัด
+อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
+คณะครูจากหัวหิน ประจวบฯมาเยี่ยมพิพิธฯ
+อบรมอาหารพื้นถิ่น
+ประชุมและงานก๋วยสลาก
+น.ร.เชียงใหม่มาชมพิพิธน
+เยี่นมชมวัด
+รอง ผว.จ.แพร่และคณะ
มากราบพระธาตุ1,000ปี

+การท่องเที่ยวแพร่มาไหว้พระธาต
+วันอาสาฬหบูชา
+ประชุม+แห่เทียนพรรษา
+อบรมผู้สูงอายุ
+รับโหล์แหล่งท่องเที่ยว-
ที่มีการอนุรักษเชิงวัฒนธรรม

+พระอาจารย์ไวรุศมุณีและคณะ
ถวายพื้นทองคำรอบพระธาตุ

+ตลาดสด100ปี-
(สภาพเดิม+เปิดป้าย+ขายของ)

+วันวิสาขบูชา
+เลี้ยงเสื้อวัด(เจ้าที่)+
ช่วยบ้านไฟๆหม้
+สรงน้ำพระธาตุ+พระสงฆ์
+โครงการ วันอนุรักษ์มรดกไทย
+ทำขวัญนาค
+แห่นาค
+อาบน้ำนาค
+วันมาฆบูชา
+พระครูวรโสภิต สืบชะตา+
พระอุปฌาย์

+ วันแรกของการรื้อและย้ายตลาด
+เปิดตลาดประชารัฐ วัฒนธรรม
+ประชุมปรับปรุงตลาด
+พิธียกขันหมื่นสวยบูชาพระธาตุ
     ชุดที่ 1   ชุดที่2
+ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
+สวดมนต์ข้ามปี หลัวหิงหนาว

  

 

ประวัติฯเมืองลอง   
ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเมืองลอง

วัดในอำเภอลอง
 
 เว็บ วัดสะแล่ง 

ติดต่อวัด    ผู้ดูแลระบบ
งานฝากของญาติโยม