วัฒนธรรมคืออะไร

ความหมายทั่วไป  วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ

ความหมายเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับธรรมชาติ จำแนกออกเป็น ๓ ด้าน คือ จิตใจ สังคม วัตถุ มีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง  จนกลายเป็นแบบแผนที่สามารถเรียนรู้และก่อให้เกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามประธรรม อันควรค่าแก่การวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริม เสริมสร้างเอตทัคคะและแลกเปลี่ยน     เพื่อสร้างเสริมดุลยภาพแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์   สังคมและธรรมชาติ  ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอย่างมีสันติสุขและอิสรภาพ  อันเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรมของมนุษย์ชาติ

องค์ประกอบทางวัฒนธรรม

 

 

ความสำคัญของวัฒนธรรม

                ประเทศชาติมีองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆ ๓ อย่าง คือ ต้องมีคน มีแผ่นดิน มีอาณาจักรขอบเขต และที่สำคัญต้องมีวัฒนธรรมประจำชาติจะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้ วัฒนธรรมเปรียบเสมือนรากแก้วที่ยึดโยงให้ต้นไม้ยืนตระหง่านได้ วัฒนธรรมเป็นเหมือนฐานให้สังคมประเทศชาติยืนหยัดสง่างาม  ดังนั้น  วัฒนธรรมจึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิต มีอิทธิพลต่อคน แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องเชื่อมประสานสมานสามัคคีของคนในชาติ ช่วยให้เกิดความมั่นคงของชาติ

 

 

 


                                                     ประเภทของวัฒนธรรม

แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น    สาขา  คือ

๑)  สาขาศิลปะ  (The  Arts)  ได้แก่  ภาษา  วรรณคดี  ฟ้อนรำ  วิจิตรศิลป์  สถาปัตยกรรม  ละคร  ประติมากรรม  ฯลฯ 

๒)  สาขามนุษยศาสตร์  (The  Humanities)  ได้แก่  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ปรัชญา  ค่านิยมในสังคม  ฯลฯ

๓)  สาขากีฬาและนันทนาการ   (The   Sports   and   Recreation)   ได้แก่   การละเล่น  

มวยไทย  ฟันดาบ  ว่าวไทย  กระบี่กระบอง  ตะกร้อ  ฯลฯ

๔)  สาขาช่างฝีมือ  (The  Practical  Craft)  ได้แก่  การเย็บปักถักร้อย  การแกะสลัก  การทอผ้า  การจักรสาน  การทำเครื่องเงิน  เครื่องทอง  เครื่องปั้นดินเผา  ฯลฯ

๕)  สาขาคหกรรมศิลป์  (Domestic  Arts)  ได้แก่  ความรู้เรื่องอาหาร  เสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  ความรู้เรื่องบ้าน  เรื่องผ้า  การตอบรับแขก  การดูแลเด็ก  ฯลฯ

ความหมายของสภาวัฒนธรรม

       สภาวัฒนธรรมเป็นองค์กรภาคประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรวมตัวกันเพื่อดำเนินงานวัฒนธรรม ในทุกระดับของชุมชนตั้งแต่ ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ดังนั้น สภาวัฒนธรรมจึงเป็นของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นหลัก