บทบาท  อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสภาวัฒนธรรม

                เลขาธิการสภาวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริหารกำกับดูแลสำนักงานเลขาธิการ     สภาวัฒนธรรม  บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรม  ยกเว้นเลขาธิการ   สภาวัฒนธรรมที่มิใช่วัฒนธรรมจังหวัด และทำหน้าที่เลขาธิการในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม  โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติ  ดังนี้

       ๑)  ดำเนินการจัดทำทะเบียนวาระการประชุมต่าง ๆ  ของสภาวัฒนธรรม  โดยประสานขอความเห็นชอบกับประธานสภาวัฒนธรรม

๒)  รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม  อำนวยความสะดวกในการดำเนินการประชุม

๓)  ประสานงาน  เชิญกรรมการ สมาชิกเข้าประชุม ดูแลจัดสถานที่การประชุม

๔)  จดบันทึกการประชุมและจัดทำสรุปรายงายการประชุม

๕)  ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม

๖)  บริหารสำนักงานและอำนวยการการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม

๗)  ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม  บริหารจัดการงบประมาณการเงิน  การบัญชี  พัสดุ  ครุภัณฑ์ของสภาวัฒนธรรม  บริหารการประชุม  บริหารข้อมูล  บริหารกิจกรรมวัฒนธรรม  บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม  บริหารการประชาสัมพันธ์

๘)  ประสานงานจักทำแผนพัฒนาและปฏิบัติการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นและติดตามผลการดำเนินงาน

๙)  ประสานงานและเชื่อมโยงการดำเนินงานขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมในท้องถิ่นและติดตามผลการดำเนินงาน

๑๐)  จัดทำแผนการดำเนินงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณและแจ้งแผนการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนด

๑๑)  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการติดตามผล  สรุปรายงานผลการติดตามผลต่อสภาวัฒนธรรม หน่วยงานหรือองค์กรที่สนับสนุนในการดำเนินงาน และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

๑๒)  จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกอย่างน้อยปีละ    ครั้ง

๑๓)  เสนอแผนงาน  โครงการของสภาวัฒนธรรม เพื่อขอรับรองการสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือองค์กรใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน

๑๔)  บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณการรับ – จ่ายเงินของสภาวัฒนธรรม  จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถตรวจสอบได้

๑๕)  รับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการและประธานสภาวัฒนธรรม บทบาท  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม

                คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเป็นผู้แทนองค์กรประชาชนให้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น  เพื่อให้การดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบผลตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม จึงได้กำหนดหน้าที่คณะกรรมการการบริหารสภาวัฒนธรรมไว้ ดังนี้

๑)ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย  แผนงาน  และแนวทางการดำเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น

๒)  ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่น

๓)  กำหนดมาตรการในการดำเนินงานให้ครอบคลุมความหมายและขอบข่ายงานวัฒนธรรม

๔)  ให้ความเห็นชอบแผนงาน  โครงการ  และอนุมัติงบประมาณเพื่ออุดหนุนและสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

๕)  ส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรในท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมในรูปการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและรูปแบบอื่น ๆ ให้กว้างขวงยิ่งขึ้น

๖)  ส่งเสริมให้มีการระดมทุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรม

๗)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมมีการประสานสัมพันธ์กันในระบบเครือข่ายทางวัฒนธรรม

๘)  สนับสนุนให้มีการศึกษาละวิจัยวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง

๙)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น  รวมถึงให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง

๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง

๑๑) พิจารณาให้เห็นชอบการจัดตั้งสภาวัฒนาธรรมและการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  ก่อนำเสนอขออนุมัติจัดตั้งจากผู้มีอำนาจอนุญาตจัดตั้ง

๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการใดๆ

ในกิจการของสภาวัฒนธรรม

        ๑๓) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม  จังหวัด  หรือกรุงเทพมหานคร

       ๑๔) มีหน้าที่ให้การรับรองการเป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรม

       ๑๕) มีหน้าที่เข้าร่วมระชุมสภาวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมหรือหน่วยงาน  องค์กรภาคี  องค์กรเครือข่ายที่สภาวัฒนธรรมให้การสนับสนุน