Logo สภาวัฒนธรรม

 

               

           ประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง   จังหวัดแพร่

           ********************

                                ตามที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่   ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม

อำเภอลอง  จังหวัดแพร่ ลงวันทิ่  ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑ นั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากสภาวัฒนธรรมอำเภอลองว่า

นายทอง  จันทร์ใส ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยอ้อ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมตำบล

ห้วยอ้อ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ และสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑ ได้มีมติขอให้ ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่

                      ดังนั้น  สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่   จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง  จังหวัดแพร่  ประกอบด้วย

๑.     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย

.  เจ้าคณะอำเภอลอง (วัดดงลาน)                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

.  พระครูวิจิตรนวการโกศล (เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง)                ผู้ทรงคุณวุฒิ

.  พระครูสีลสังวราภิรัต (เจ้าคณะตำบลห้วยอ้อ เขต ๒)          ผู้ทรงคุณวุฒิ

.  นายอำเภอลอง                                                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

.  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลอง                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

.  รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์วิทยาเขตแพร่          ผู้ทรงคุณวุฒิ

.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง                               ผู้ทรงคุณวุฒิ

.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๒          ผู้ทรงคุณวุฒิ

.  ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

                   ๑๐. นายกสิณ  ภุมมะภูติ                                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 ๑๑. นายดนัย  สังข์เกิดสุข                                               ผู้ทรงคุณวุฒิ

                ๑๒. นายณรงค์ชัย  ประเสริฐศักดิ์                                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

                ๑๓. นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

                ๑๔. นายสุรินทร์  โสภารัตนานันท์                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

                ๑๕. นางประนอม  ทาแปง                                               ผู้ทรงคุณวุฒิ

                ๑๖. นายกเทศมลตรีตำบลบ้านปิน                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

                   ๑๗. นายกเทศมลตรีตำบลแม่ปาน                                       ผู้ทรงคุณวุติ

                ๑๘. นายกเทศมลตรีตำบลแม่ลานนา                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๙. นายกเทศมนตรี.../

                          ๑๙. นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

              ๒๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

              ๒๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง                            ผู้ทรงคุณวุฒิ

              ๒๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

              ๒๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก                        ผู้ทรงคุณวุฒิ             

              ๒๔. นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง                             ผู้ทรงคุณวุฒิ

              ๒๕. นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง                   ผู้ตรงคุณวุฒิ

. คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง  ประกอบด้วย

. นายโกมล   พานิชพันธ์  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ                กรรมการ

๒. นางมยุรี     โล่ห์นิมิตร              รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ       กรรมการ

๓. นายจำลอง  ยศวิมลโสภา       รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ         กรรมการ

๔. นายส่ง    ค้าไม้                   รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ           กรรมการ

๕. นายสมทรง   เป็กกันใจ  ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหัวทุ่ง           กรรมการ

๖. นายอำนวย   ช่างเหล็ก   ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลปากกาง     กรรมการ

๗. นายผ่อง       จันทร์สว่าง       ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปิน      กรรมการ

          ๘. นายคำมูล     ท้วมแก้ว       ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ปาน      กรรมการ

        . นายอินแปลง  แสนมูล           ประธารสภาวัฒนธรรมตำบลบ่อเหล็กลอง   กรรมการ      

          ๑๐. นายอำพูน   ทิคำ               ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงต้า         กรรมการ

          ๑๑. นายประยุทธ   แสนคำมูล     ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งแล้ง     กรรมการ

          ๑๒. นายสำเริง     ด้วงนคร        ประธารสภาวัฒนธรรมตำบลต้าผามอก       กรรมการ                                                       

          ๑๓. นายวินัย     ไพบูลย์สิริวัฒน์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยอ้อ     กรรมการ

          ๑๔. นายวีระชัย    เฮงษฎีกุล     กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ            กรรมการ                                                                                     ๑๕. นายสุวรรณ    วันแก้ว         รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา           กรรมการ            

                ๑๖. นายบรรเจิด    อุตมา        ศึกษานิเทศก์ ๘ สพท.แพร่ เขต ๒              กรรมการ

                ๑๗. นายวิทูร        กาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ ๘ สพท.แพร่ เขต ๒                                กรรมการ

                ๑๘. นายสานิตย์    โลหะ           ศึกษานิเทศก์ ๘ สพท.แพร่ เขต ๒              กรรมการ

                ๑๙. นายอุทัย   มโนตุลาการ        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม        กรรมการ

                ๒๐. นายสาโรช   วิริยะเมธี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกาง                   กรรมการ

๒๑. นายเธียร      โชติกะชีวิน      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่รัง            กรรมการ

                ๒๒. นายศุภณัฐ    เจริญหลาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วจังหวัดแพร่.ลอง เขต ๒ กรรมการ

                ๒๓. นางสุวรรณา    เฮงษฎีกุล    ประธารชมมพ่อค้าแม่ค้าอำเภอลอง            เหรัญญิก

       ๒๔.  นายเกียรติชัย  จันทร์ดวง    ข้าราชการบำนาญ                               กรรมการ

                ๒๕.  นายพิษณุ         จอมประเสริฐ    ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านดอนมูล            กรรมการ         

๒๖.  นางสมศรี    จอมประเสริฐ   ครู คศ.๒ ฌรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร         กรรมการ

                ๒๗. นางแสงเดือน   เนื่องพืช      รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า                กรรมการ

๒๘. นางผ่องศรี       จำปาแก้ว    ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม            กรรมการ

                ๒๙. นางนลพรรณ    วังซ้าย ครู คศ.๓ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร           กรรมการ

                ๓๐. นางวรรณี          ใจยวน      ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ            กรรมการ

                ๓๑. นายณฐพล   ไพบูลย์สิริวัฒน์  ครู คศ.๒ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร    กรรมการ

                ๓๒. นางศิริพร          อุนจะนำ    ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านปากกาง           กรรมการ

                ๓๓. นายพิทักษ์        ใจยวน      ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง       กรรมการ

                ๓๔. นายอินสม      หลีวัฒนานุกุล  ครู คศ.๓ ฌรงเรียนบ้านแม่รัง            กรรมการ

                ๓๕. นางสาววัลลภา   กาแก้ว       ครู คศ.๓ โรงเรียนลองวิทยา               กรรมการ

            ๓๖. นางสุนันทา      กรมกอง     ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปิน          กรรมการ

          ๓๗. นางกมลทิพย์    สมนึก         ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลานนา                 กรรมการ

                ๓๘. นางเกษร          ยืนบูลย์      ประธานกลุ่มสตรีตำบลต้าผามอก         กรรมการ

๓๙. นางลาวัลย์       ขัตติยะ       ประธาน อสม. ตำบลทุ่งแล้ง        กรรมการ

                ๔๐. ด.ต.ณธีพัฒน์  อมรหิรัญพงษ์  สถานีตำรวจภูธรลอง               กรรมการ

        ๔๑. นางภาวินี      รัตน์ตยวรา      เจ้าหน้าที่พัสดุเทศบาลตำบลห้วยอ้อ        กรรมการ

๔๒. นายสถาพร    ชุมเชื้อ           ประธานกลุ่มเยาวชน ม.๓ ตำบลหัวทุ่ง      กรรมการ

๔๓. นางสายใจ       ดงคำ           นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ           กรรมการและเลขาธิการ

                ๔๔. นายพัฒน์  อารินทร์             เจ้าหน้าที่พัสดุเทศบาลตำบ้านปิน       กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

       คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอคณะนี้  มีหน้าที่สร้างสรรค์และจรรโลงวัฒนธรรมท้องถิ่น  อำเภอ  และของประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง  และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือธรรมนูญของสภาวัฒนธรรมอำเอลอง  (ข้อ ๒๑) ต่อไป

                          

                    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                    

                                      ประกาศ       วันที่   ๒๐   เดือน  กุมภาพันธ์  ..  ๒๕๕๒   

 

เอกชัย  วงศ์วรกุล

นายเอกชัย  วงศ์วรกุล

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่