การเข้าไปมีส่วนร่วมงานในท้องถิ่น

การจัดให้มีการศึกษางานวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนร งานวัฒนธรรมซึ่งกัน

การจัดให้มีการนำเสนองาน และการแข่งขันผลงาน