งานปี 2557
การประชุมสัมนาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม อ.ลอง เพื่อการทัศนศึกษา แพร่ พะเยา และเขียงราย 19-20 มิถุยายน 2557
การสัมนาพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรม อ.ลอง และเครือค่าย 19-20 พฤษภาคม 2557
ภาพการประชุมสัมนาเพื่อคันสรรวัฒนธรรม"ของดีบ้านฉัน"

สัมนาและศึกษาดูงาน19-22 ก.ค. 2557    youtube 1   2         ภาพชุดที่ 1       ภาพชุดที่ 2
แห่เทียนพรรษา 10 ก.ค.2557   youtube    ภาพชุดที่ 1   ภาพชุดที่ 2


านปี 2556

จากโครงการเสวนาและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นเมืองลอง,๒๕-๒๖ ก.ย.๒๕๕๖ โดยสภาวัฒนธรรม อ.ลอง ,สนับสนุนงบโดย อบจ.แพร่านปี 2555
  


งานลอยกระทง ประจำปีี 2554

8-10  พ.ย. 2554

 

พิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี+พิธีถวายพรมปูกราบพระธาตุห้วยอ้อ

 

 

 

การแสดง เล่าขานตำนานเมืองลอง

 

  ลานวัฒนธรรม
ภาพการแสดงของนักเรียนโรงเรียบต่างๆ
ดนตรีโรงเรียนสูงเม่นฯ
แม่ลูกคู่ขวัญวัฒนธรรม

 YOU TUBE

ตอนที่ ๑        ตอนที่ ๒

 ตอนที่ ๓        ตอนที่ ๔

  โรงเรีบยลองวิทยา

ขบวนแห่ครัวตานและกระทง
ตอนที่ ๑   เทศบาล.ร.ร.บ้านห้วยอ้อ,อนุบาลเทพกมล,แม่จองไฟ   
                 วัดนาบุญ,แม่ลานใต้,ลองวิทยา,บ้านนาแก,ร.ร.จรูญฯ
                 
ตอนท ี่๒   ร.ร.ระเบียบ,บ้านนาจอมขวัญ,ม.ราชภัฏฯ,ร.พ.ลอง,
                  วิทยาลัยการอาชีพ
ตอนที่ ๓  บ้านแม่ลานเหนือ,บ้านนาไฝ่, ม.๑๐  ม.๙  ม.๖  ม.๘  ม.๗
ตอนที่ ๔   ภาพนิ่งแสนสวย สรุปในทุกงาน

ภาพชุดที่ ๑           ภาพชุดทีี่  ๒