โครงสร้าง  บทบาท  อำนาจหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม
 
โครงสร้างในการบริหารงานสภาวัฒนธรรม

 
ภารกิจของสภาวัฒนธรรมมี ๒ ด้าน คือ

๑.                 ตอบสนองงานตามนโยบายวัฒนธรรมของชาติ ที่มีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้กำหนดทิศทางภาพรวมจากส่วนกลาง

๒.               เป็นการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น คือ การคิดค้นสร้างสรรค์งาน หรือโครงการที่
จะส่งผลกระทบ ก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขแก่คนในท้องถิ่น
มีการบริหารจัดการสภาวัฒนธรรม โดยการจัดรูปแบบองค์กรภายใน การจัดระบบงานธุรการ